ՏԵՄՊՈՒՍ

Home » Շաբաթական ծավալը

Շաբաթական ծավալը

Advertisements
Շաբաթ 1. Որակի հասկացությունը Ա-12 դասընթացների միջոցով ուսանողը կկարողանա ՍԱՀՄԱՆԵԼ որակի մշակույթի հիմնական հասկացությունները, ԲԱՑԱՏՐԵԼ որակի մշակույթի առաջացման պատմությունը, ԲԱՑԱՏՐԵԼ որակի ֆորմալացումը կրթության ոլորտում, ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ որակի մասսայականացումը, փոխճանաչման գործընթացները և դրանց տրամաբանությունը, ինչպես նաև որակի կարևորությունը գլոբալացման ու ինտեգրացման համատեքստում;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր
1-24
Շաբաթ 1. Որակի գուրուները Բ-13 դասընթացների միջոցով ուսանողը կկարողանա ԹՎԱՐԿԵԼ որակի ապահովման գործում ներդրում ունեցած հիմնական հեղինակություններին;Հետևյալ նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան մտնելը, քանի որ այն դառնալու է
քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր
34-51Քննություն`
Դասի ընթացքում` առաջին 10-15 րոպեների ընթացքում կարճ հարցաշարի /թեստի/
միջոցով կգնահատվի Ա-12 ձեռնահասությունը
Շաբաթ 3. Որակի ամբողջական կառավարում Ա-11 դասընթացի միջոցով ուսանողը կկարողանա ուսումնասիրված տեսությունները բացատրող մեթոդներն ու մոտեցումները ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ (ԸՆԿԱԼՈՒՄ), մասնավորապես (TQM) որակի ամբողջական կառավարման տեսությունը;Հետևյալ նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան մտնելը, քանի որ այն դառնալու է
քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր
24-34Տնային
առաջադրանք` ուսանողը/սովորողը պետք է 1000 բառի սահմաններում գրի վերոնշյալ
նյութի համառոտ վերլուծականը, որտեղ պետք է ներկայացնի այդ գլխի նպատակը,
հիմնական միտքը, սահմանի որակի ամբողջական կառավարման տեսությունը ՍԵՓԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐՈՎ,
թվարկի վերլուծված օրինակները, եզրահանգումները: Առաջադրանքը դասախոսին պետք
է հանձնել ՇԱԲԱԹ 4-ի դասի ընթացքում:
Շաբաթ 4. Որակի գնահատում Ա-21 դասընթացի արդյունքում ուսանողը կկարողանա Թվենթի համալսարանի օրինակով ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ գնահատման ու հավատարմագրմա եվրոպական համակարգը, Գրոնինգենի համալսարանի օրինակի ուսումնասիրության արդյունքում որակի մշակույթի ստեղծման նպատակով ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊԼՀի համար, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ Բոլոնիայի համալսարանի կրթական ծրագրերի գնահատման փորձը ԵՊԼՀի գնահատման փորձի հետ;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Chiara
Orsingher, Assessing Quality in European Higher Education Institutions:
Dissemination, Methods and Procedures, Germany: Physica-Verlag Heidelberg, 2006 Interlink Project: Evaluation and accreditation
systems in Europe. A case study: the Netherlands and Twente University, Felice
Francesco Carugati, Sergio Sangiorgi
 Առաջադրանք` Ուսանողը յուրաքանչյուր համալսարանի
փորձի հետ ծանոթանալուն զուգահեռ պետք է տվյալների, իրավական փաստաթղթերի,
հետազոտությունների, վիճակագրական տվյալների որոնման միջոցով իրականացնի
համեմատական աշխատանք և դրանք համեմատի ԵՊԼՀ-ի համարժեք փորձի կամ դրա
բացակայության հետ ու դրանք պատճառների վերլուծության միջոցով ներկայացնի
առավելագույնը 2000 բառից կազմված վերլուծական աշխատանք մինչև ՇԱԲԱԹ 8-ը:
Շաբաթ 5. Որակի գնահատում Ա-21 դասընթացի արդյունքում ուսանողը կկարողանա Թվենթի համալսարանի օրինակով ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ գնահատման ու հավատարմագրմա եվրոպական համակարգը, Գրոնինգենի համալսարանի օրինակի ուսումնասիրության արդյունքում որակի մշակույթի ստեղծման նպատակով ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊԼՀի համար, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ Բոլոնիայի համալսարանի կրթական ծրագրերի գնահատման փորձը ԵՊԼՀի գնահատման փորձի հետ;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Chiara Orsingher, Assessing Quality in European
Higher Education Institutions: Dissemination, Methods and Procedures,
Germany: Physica-Verlag
Heidelberg, 2006 Creating a culture of
quality: quality assurance at the University of Groningen in the Netherlands,
Robert Wagenaar Առաջադրանք`
Ուսանողը յուրաքանչյուր համալսարանի փորձի հետ ծանոթանալուն զուգահեռ պետք է
տվյալների, իրավական փաստաթղթերի, հետազոտությունների, վիճակագրական տվյալների
որոնման միջոցով իրականացնի համեմատական աշխատանք և դրանք համեմատի ԵՊԼՀ-ի
համարժեք փորձի կամ դրա բացակայության հետ ու դրանք պատճառների վերլուծության
միջոցով ներկայացնի առավելագույնը 2000 բառից կազմված վերլուծական աշխատանք
մինչև ՇԱԲԱԹ 8-ը:
Շաբաթ 6. Որակի գնահատում Ա-21 դասընթացի արդյունքում ուսանողը կկարողանա Թվենթի համալսարանի օրինակով ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ գնահատման ու հավատարմագրմա եվրոպական համակարգը, Գրոնինգենի համալսարանի օրինակի ուսումնասիրության արդյունքում որակի մշակույթի ստեղծման նպատակով ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊԼՀի համար, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ Բոլոնիայի համալսարանի կրթական ծրագրերի գնահատման փորձը ԵՊԼՀի գնահատման փորձի հետ;Հետևյալ նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Chiara Orsingher, Assessing Quality in European
Higher Education Institutions: Dissemination, Methods and Procedures,
Germany: Physica-Verlag
Heidelberg, 2006 Quality assurance and evaluation of programmes at
the University ofBologna, Daniela Darchini, Silvia Giannini,
Muzio Gola
 Առաջադրանք` Ուսանողը յուրաքանչյուր
համալսարանի փորձի հետ ծանոթանալուն զուգահեռ պետք է տվյալների, իրավական
փաստաթղթերի, հետազոտությունների, վիճակագրական տվյալների որոնման միջոցով
իրականացնի համեմատական աշխատանք և դրանք համեմատի ԵՊԼՀ-ի համարժեք փորձի կամ
դրա բացակայության հետ ու դրանք պատճառների վերլուծության միջոցով ներկայացնի
առավելագույնը 2000 բառից կազմված վերլուծական աշխատանք մինչև ՇԱԲԱԹ 8-ը:
Շաբաթ 7. Որակի կառավարման գործիքները և թիմային աշխատանքի
կարևորությունը
Բ-11 դասընթացի միջոցով ուսանողը կկարողանա կիրառական գիտելիքներ ունենալ որակի ամբողջական կառավարման մասին, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ որակի ամբողջական կառավարման գործիքները (tools of TQM);Բ-12 դասընթացի միջոցով ուսանողը կկարողանա ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼ թիմային աշխատանքի կարևորությունը կրթության ոլորտում, գիտելիքի կառավարումը, բենչմարքինգը, կրթության գնահատման կարևորությունը, բյուջեի համակցումը որակի ամբողջական կառավարմանը, ռազմավարական որակի կառավարումը և ինքնագնահատումը;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր
91-99
Շաբաթ 8 եւ 9. Գիտելիք ու բյուջե Բ-12 դասընթացի միջոցով ուսանողը կկարողանա ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼ թիմային աշխատանքի կարևորությունը կրթության ոլորտում, գիտելիքի կառավարումը, բենչմարքինգը, կրթության գնահատման կարևորությունը, բյուջեի համակցումը որակի ամբողջական կառավարմանը, ռազմավարական որակի կառավարումը և ինքնագնահատումը;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր 72-90,
99-107
Շաբաթ 10. Որակի գնահատում Ա-22 դասընթացի արդյունքում ուսանողը ծանոթանալով որակի կառավարման սկզբունքների հետ կկարողանա ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼ կատարողականի գնահատման ցուցանիշները (performance indicators);  Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, London, UK: Kogan Page, 2002, էջեր 134
– 157Առաջադրանք`Բ-21 դասընթացի արդյունքում ուսանողը ծանոթանալով որակի կառավարման սկզբունքների հետ կկարողանա ՆԱԽԱԳԾԵԼ ԵՊԼՀի կատարողականի գնահատման ցուցանիշները (performance indicators);Ուսանողը/սովորողը հիմք ընդունելով ուսումնասիրված նյութը պիտի մշակի և
առաջարկի առկա վիճակագրական տվյալների, գործընթացների հիման վրա ԵՊԼՀ գնահատման
ցուցանիշների համակարգ, որը թույլ կտա չափագրել որակը, ինչպես նաև առաջարկել ու
հիմնավորել այնպիսի վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը ու գործընթացների
դիտրակումը, առանց որոնց որակի գնահատումը ամբողջական չի լինի: Առաջադրանքը պետք
է ներկայացվի ՇԱԲԱԹ 12-ի դասի ընթացքում:
Շաբաթ 11. Որակի ապահովման բաղադրիչները Ա-31 դասընթացի արդյունքում ուսանողը Հելսինկիի տեխնիկական համալսարանի օրինակի հիման վրա կկարողանա ՏԱՐՐԱՆՋԱՏԵԼ որակի ապահովման քննարկված բաղադիչները և դրանց առանձնահատկությունները;Հետևյալ
նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան
մտնելը, քանի որ այն դառնալու է քննարկման հենքը`Chiara Orsingher, Assessing Quality in European
Higher Education Institutions: Dissemination, Methods and Procedures,
Germany: Physica-Verlag
Heidelberg, 2006 Quality assurance in
higher education. A case study: Helsinki Technical University, Muzio Gola
Շաբաթ 12 եւ 13. Որակի մշակութային համատեքստը Ա-32 դասընթացի արդյունքում ուսանողը կկարողանա ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ (the theory of culture specific
TQM) որակի ամբողջական կառավարման կիրառման տարբերակումը պայմանավորված մշակութային առանձնահատկություններով` ծանոթանալով Չինաստանի օրինակի հետ;Հետևյալ նյութը ուսանողը/սովորողը պետք է
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ընթերցած լինի մինչև մինչև լսարան մտնելը, քանի որ այն դառնալու է
քննարկման հենքը`Carlos Noronha,
The Theory of Culture-Specific Total Quality Management, London, UK:
Palgrave, 2002, 40-75
Շաբաթ 14, 15, 16. Խմբային նախագծում/սեմինար Ա-33 դասընթացի շրջանակում ուսանողը հետազոտական աշխատանքի միջոցով ԿՄՇԱԿԻ փորձարարական հետազոտության նախագիծ, տվյալների հավաքագրման արդյունքում կառաջարկի ԿԻՐԱՌԵԼ ուսումնասիրված գործիքներից կամ մեթոդներից մեկը և ԿՀԻՄՆԱՎՈՐԻ այդ գործիքի կամ մեթոդի կիրառման նպատակահարմարությունը; Ա-52 դասընթացի արդյունքում ուսանողը կկարողանա հետազոտական աշխատանքի ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ միջոցով ինքնուրույն աշխատանքի ու ժամանակի կառավարման հմտությունները էլ ավելի խորացնել;  Ա-41 դասընթացի շրջանակում ուսանողը կկարողանա ԶԵԿՈՒՑԵԼ հետազոտական աշխատանքի միջոցով մշակված փորձարարական հետազոտության նախագիծ; Թիմային նախագիծ` նախորդիվ կատարված առաջադրանքների ու
տեսական նյութի յուրացման հիման վրա 3 կամ 4 հոգուց բաղկացած թիմը կաշխատի որակի
գնահատման փորձարարական հետազոտության նախագծի մշակման վրա: Կներկայացվեն
հիմնավորումներ, կըտրվի այն հատվածը, որը ըստ թիմի պետք է ուսումնասիրվի, կտրվի
դրա ուսումնասիրման նպատակահարմարությունը, գործածման համար հարմար գործիքները,
մեթոդները և տվյալների հավաքագրման շրջանակը:
Advertisements
%d bloggers like this: